Iedereen die vermoedt dat zijn
persoonsgegevens in strijd met de privacywet, de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), worden verwerkt, mag een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP zegt toe iedere klacht in behandeling
te nemen. De manier waarop de AP dat doet verschilt per klacht, maar
betrokkenen ontvangen altijd een reactie van de AP op hun klacht.

Prioriteitscriteria

De AP heeft vanaf 1 oktober
2018 nieuwe beleidsregels
waarin zij toelicht hoe zij bij het behandelen van klachten haar onderzoekscapaciteit
inzet. De AP merkt hierbij op dat “ze zich bij het behandelen van klachten
primair richt op het bereiken van normconform gedrag. Daarbij stuurt de AP aan
op een pragmatische benadering waarbij doeltreffendheid en efficiency een
belangrijke rol spelen. Kan de AP in een specifiek geval normconform gedrag
bijvoorbeeld al realiseren door telefonisch contact met de (vermeende)
overtreder, dan zal de AP dat doen en kan een klacht daarmee worden afgedaan.”

Op grond van de AVG moet de AP
in principe iedere klacht in behandeling nemen en de klager in kennis stellen
van de voortgang en het resultaat van de klacht. Dit betekent echter niet dat de
AP in elk geval een uitgebreid onderzoek moet gaan voeren. De AP kan bij het
behandelen van klachten een afweging maken ten aanzien van de mate van
intensiteit van het onderzoek dat op een klacht volgt. De AP voert daarom een
prioriteringsbeleid dat inzichtelijk maakt waarom de AP sommige klachten niet
aan een uitgebreider onderzoek onderwerpt.

Omdat de AP veel klachten ontvangt,
is zij, gelet op haar beperkte middelen, niet steeds een nader onderzoek kunnen
uitvoeren. Daarom toetst de AP in situaties waarin mogelijk sprake is van een overtreding,
maar waarvoor naderonderzoek nodig is om de overtreding vast te stellen, eerst
aan haar prioriteringscriteria. Dit zijn:

·         Hoe schadelijk is de vermeende overtreding voor
de betrokkene(n);

·        
Wat is de omvang van de bredere maatschappelijk
betekenis van een eventueel optreden van de AP; en

·        
In hoeverre is de AP in staat doeltreffend en
doelmatig op te treden.

Afhandeling
van een klacht

De AP handelt een
binnengekomen in principe als volgt af, zo valt te lezen op de website
van de AP:

1. Wanneer we uw klacht hebben ontvangen krijgt u van ons
een ontvangstbevestiging. Als u een klacht indient via het klachtenformulier
krijgt u die direct. Als u een klacht indient per brief krijgt u binnen 7 dagen
nadat wij uw klacht hebben ontvangen een ontvangstbevestiging.

2. Als we nog vragen hebben over uw klacht, voordat we de
klacht in behandeling kunnen nemen, dan nemen we contact met u op.

3. Wij beoordelen uw klacht en gaan na of de AVG hierop van
toepassing is. Een klacht moet bijvoorbeeld altijd gaan over een verwerking van
uw eigen persoonsgegevens. En er moet sprake zijn van een mogelijke overtreding
van de privacywetgeving. Ook gaan we na of u uw klacht zelf al bij de
organisatie heeft ingediend. Wij vragen u om uw klacht bij voorkeur
schriftelijk bij de organisatie in te dienen.

4. Vervolgens kijken we wat de beste aanpak is voor uw
klacht. Dat kan op verschillende manieren. We kunnen bijvoorbeeld telefonisch
contact opnemen met de organisatie waar uw klacht over gaat. Maar het kan ook
nodig zijn om een uitgebreider onderzoek te doen.

5. Is uitgebreider onderzoek nodig naar uw klacht? Dan
kijken we eerst of uw klacht voldoet aan onze prioriteringscriteria. Dat
betekent dat we afwegen hoe schadelijk de mogelijke overtreding is, hoe groot
het maatschappelijk belang is en of we de mogelijke overtreding snel en
effectief kunnen beëindigen.

6. Wij informeren u altijd over de afhandeling van uw
klacht. Als wij uw klacht niet binnen 3 maanden kunnen behandelen, dan krijgt u
informatie over de voortgang van uw klacht. Als de AP uw klacht niet kan
behandelen, verwijzen wij u zo mogelijk door.

7. We publiceren niet over iedere klacht. Als we uitgebreid
onderzoek hebben gedaan, kunnen we de resultaten hiervan op onze website
publiceren. We doen dat zonder uw naam bekend te maken.

 

https://www.solv.nl/weblog/hoe-gaat-de-autoriteit-persoonsgegevens-om-met-privacyklachten/21635