Het Europees Parlement heeft vandaag zijn onderhandelingsstandpunt vastgesteld over de in september 2016 door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn. Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip en commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij Mariya Gabriel verwelkomden de uitkomst in een gezamenlijke verklaring:

Wij zijn ingenomen met de stemming van vandaag in het Europees Parlement. Het is een sterk en positief signaal en een belangrijke stap op weg naar de verwezenlijking van onze gemeenschappelijke doelstelling om het auteursrecht in de Europese Unie te moderniseren.

De medewetgevers kunnen nu beginnen met besprekingen over een wetgevingsvoorstel dat een belangrijk element van de strategie voor een digitale eengemaakte markt en een van de prioriteiten van de Europese Commissie is.

Wij streven ernaar met deze hervorming de Europese burgers, onderzoekers, docenten, schrijvers, kunstenaars, pers en instellingen voor cultureel erfgoed tastbare voordelen te bieden en het potentieel voor meer creativiteit en inhoud open te stellen door de regels te verduidelijken en ze geschikt te maken voor de digitale wereld. Tegelijkertijd streven wij ernaar de vrije meningsuiting te beschermen en ervoor te zorgen dat onlineplatforms, waaronder 7 000 Europese onlineplatforms, nieuwe en innovatieve producten en businessmodellen kunnen ontwikkelen.

De Commissie staat klaar om samen te werken met het Europees Parlement en de Raad van de EU en ervoor te zorgen dat de richtlijn zo snel mogelijk kan worden goedgekeurd, idealiter tegen eind 2018. Wij zijn vastbesloten om met de medewetgevers samen te werken om tot een uitgebalanceerd positief resultaat te komen waarmee de wetgeving inzake auteursrechten werkelijk kan worden gemoderniseerd op een voor Europa nuttige manier.

Achtergrond

De hervorming van het auteursrecht is op 14 september 2016 door de Commissie ingediend als onderdeel van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. De Raad van de Europese Unie heeft in mei 2018 overeenstemming bereikt over zijn standpunt met betrekking tot de aanpassing van de auteursrechtelijke regels in de EU aan de digitale omgeving. Na de positieve stemming van vandaag in het Europees Parlement zullen de besprekingen tussen de drie Europese instellingen binnenkort beginnen. Zodra overeenstemming is bereikt en de nieuwe richtlijn officieel is vastgesteld, kunnen de nieuwe regels in werking treden.

De hervorming van het auteursrecht is toegespitst op drie belangrijke doelstellingen:

 • – 

  Meer grensoverschrijdende toegang voor burgers tot auteursrechtelijk beschermde inhoud online.

 • – 

  Ruimere mogelijkheden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor onderwijs, onderzoek, cultureel erfgoed en mensen met een handicap (via zogenaamde “uitzonderingen”).

 • – 

  Duidelijker spelregels voor een functionerende markt voor auteursrechten, waardoor het creëren van kwalitatief hoogwaardige inhoud wordt gestimuleerd.

Met de voorgestelde richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt wil de Commissie:

 • – 

  een aantal belangrijke uitzonderingen op het auteursrecht actualiseren en harmoniseren ten behoeve van onderzoek, onderwijs en het behoud van cultureel erfgoed;

 • – 

  kwaliteitsjournalistiek bevorderen;

 • – 

  ervoor zorgen dat wie inhoud creëert en investeert in de productie ervan, mede mag bepalen of en hoe die inhoud beschikbaar wordt gesteld door onlineplatforms, en dat zij betaald worden voor die inhoud;

 • – 

  de transparantie en de balans in de contractuele relaties tussen de scheppers (auteurs en uitvoerenden) enerzijds en hun producers en uitgevers anderzijds vergroten.

Meer informatie

Factsheet over auteursrechten

Voorstel voor modern Europees auteursrecht

Artikel 59, lid 4, van het Reglement van het Europees Parlement

STATEMENT/18/5761