De EU maakt het gemakkelijker om informatie van de overheid te hergebruiken. Vandaag zijn de ambassadeurs van de lidstaten het eens geworden over het onderhandelingsstandpunt van de Raad over hervormingen in het kader van de bredere EU-inspanningen ten behoeve van een grotere informatievoorziening om de economie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat er tot eenieders voordeel meer gebruik wordt gemaakt van data. De nieuwe regels zullen een stimulans vormen voor de ontwikkeling en invoering van nieuwe op gegevens gebaseerde diensten en technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Ook vormen ze een grote stap naar een grotere algemene beschikbaarheid van open data in de EU.

Het akkoord van vandaag laat zien dat de overheidssector koploper is in gemeenschappelijk gegevensgebruik. Kleinere en startende bedrijven kunnen het zich niet altijd veroorloven om overheidsdata in te kopen, en een grotere beschikbaarheid en lagere kosten kunnen dan bevorderlijk zijn voor het tot stand brengen van baanbrekende innovatie, waar wij allen baat bij hebben.

Margarete Schramböck, Oostenrijks Minister van Digitalisering en Economische Zaken

Op grond van de huidige richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is alle inhoud die krachtens nationale wetgeving inzake toegang tot documenten openbaar beschikbaar is, in principe herbruikbaar voor om het even welke, ook commerciële, doeleinden.

Met deze hervormingen zouden de regels worden uitgebreid tot niet alleen overheidsinstanties, maar ook overheidsbedrijven in de sectoren vervoer en nutsvoorzieningen. Voor deze sectoren zou geen verplichting gelden om gegevens beschikbaar te stellen, tenzij een dergelijke verplichting op nationaal niveau wél zou gelden, maar mochten ze gegevens willen vrijgeven, dan moeten ze zich aan dezelfde beginselen houden als overheidsinstanties, ook wat betreft transparantie, non-discriminatie en exclusiviteitsregelingen.

De regels zouden tevens worden uitgebreid tot met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksgegevens die reeds beschikbaar zijn in openbare databanken. Deze gegevens zouden herbruikbaar gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door vermelding van passende licentievoorwaarden. Ook zouden de lidstaten nationaal opentoegangsbeleid moeten invoeren ter ondersteuning van de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens.

De ontwerpregels zijn bedoeld als prikkel voor de verspreiding van dynamische gegevens, zoals vervoers- of weergegevens in realtime van sensoren of satellieten. Overheidsinstanties zouden dergelijke gegevens beschikbaar moeten stellen via applicatieprogramma-interfaces (API’s).

In de overeengekomen tekst staat dat er als tweede stap, na de aanneming van de richtlijn, hoogwaardige datasets (datasets van een groot sociaal-economisch belang) zullen worden bepaald. Deze datasets zouden gratis in de hele EU beschikbaar moeten worden gemaakt, en zouden machineleesbaar en automatisch overdraagbaar moeten zijn via een API. De Commissie zou in een afzonderlijk uitvoeringsbesluit een lijst van specifieke soorten hoogwaardige datasets opstellen die voor zowel overheidsinstanties als overheidsbedrijven zou gelden.

Over het algemeen wordt overheidsinformatie goedkoper. Deze zal normaal gesproken gratis of vrijwel kosteloos beschikbaar zijn. De regels weerspiegelen echter ook de noodzaak voor sommige overheidssectoren om inkomsten te verwerven, en bieden daarom ruimte voor beperkte vergoedingen voor gegevens in bepaalde omstandigheden.

Verder wordt in de Raadstekst het begrip open data geconsolideerd met als definitie data in open formats die vrijelijk voor om het even welk doeleinde kunnen worden gebruikt en gedeeld. Om dit idee kracht bij te zetten is de term open data ook aan de titel van de richtlijn toegevoegd.

Na de inwerkingtreding van de richtlijn zouden de lidstaten 2 jaar de tijd hebben om nationale bepalingen ter omzetting ervan aan te nemen. De lidstaten zouden verder kunnen gaan dan de in de richtlijn bepaalde minimumnormen.

Dit voorstel is een essentieel onderdeel van het “datapakket” dat de Commissie in april 2018 heeft uitgebracht in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt. Daarnaast maakt het deel uit van de evaluatie door de Commissie voor gezonde regelgeving (Refit).

Het akkoord van vandaag in het Comité van permanente vertegenwoordigers verleent het voorzitterschap een mandaat om te gaan onderhandelen met het Europees Parlement met het oog op overeenstemming over de definitieve tekst. Het Parlement heeft zijn standpunt nog niet bepaald.

Download als PDF

Interne markt Telecommunicatie

http://www.europa-nu.nl/id/vkt9nlj4d8wm/nieuws/eu_gaat_meer_overheidsinformatie_delen?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw