Waar eerder nog werd gedacht dat 2018 het jaar zou worden van het digitaal procederen, bleek het tegendeel waar. Begin dit jaar werd bekend dat de landelijke invoering van het digitaal procederen in handelszaken met verplichte procesvertegenwoordiging en het bestuursrecht wéér is uitgesteld. De landelijke invoering van deze procedures stond gepland voor april 2018. Het is niet bekend wanneer de invoering nu plaats zal vinden.

De reden voor de vertraging is dat de architectuur en programmatuur van het systeem moeten worden herzien. Het systeem zou wel klaar zijn voorde landelijke invoering, maar niet toekomstbestendig zijn.

Verder is bekend geworden dat de kosten die inmiddels aan de digitalisering van de rechtspraak zijn besteed aanzienlijk zijn. Er is de afgelopen jaren bijna € 100 miljoen uitgegeven aan de IT-ontwikkeling en daarnaast nog eens € 100 miljoen aan de implementatie van het digitaal procederen. Maar daarmee zijn we er dus nog niet. De Rechtspraak voorziet dat in 2018 ruim € 45 miljoen nodig is voor de digitalisering van de rechtspraak. Voor de jaren daarna schat de Rechtspraak in dat zij een vergelijkbaar bedrag nodig heeft. De Rechtspraak en het Ministerie van Justitie en Veiligheid zouden in gesprek zijn over een structurele oplossing voor de financiële problemen.

Ook de Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft zijn zorgen geuit over de IT ontwikkeling, kosten en planning van het digitaal procederen. In zijn brief van 30 januari 2018 aan de Tweede Kamer schrijft Dekker: “Ik vind het zorgelijk dat de IT-productkeuze en de architectuur van KEI blijkt te moeten worden herzien. Als gevolg daarvan loopt KEI zodanige verder vertraging op dat over de planning van releases na landelijke invoering van civiel 1.0 en bestuur 1.0 op dit moment niets te zeggen valt. Bovendien leidt dit tot aanzienlijk hogere kosten, terwijl baten langer uitblijven. De vertraging en kosten stijging leidt tot een voor de rechtspraak financieel knellende situatie.”

Verder schrijft Dekker in de brief dat de verantwoordelijkheid voor een oplossing voor de langere termijn bij de Rechtspraak zelf ligt. De Rechtspraak heeft al een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn alle aspecten van de informatievoorzieningen samengebracht in een integrale Informatie Voorzienings- Organisatie en is een kerngroep ingericht die adviseert over de verdere vormgeving van de digitalisering.

De verwachting van Dekker is dat er in het voorjaar meer zicht is op de planning en financiën van de invoering van het digitaal procederen. To be continued…

BRON: Advocatenblad