Op de eiser die stelt auteursrechten te hebben op een website rust de bewijslast om dat hard te maken. In beginsel zal die bewijslast per element dat wordt geclaimd vervuld moeten worden. Eenzelfde bewijslast rust op de eiser om aan te tonen dat de totaalindrukken van de in het geding zijnde websites te weinig verschillen. Veelal is dat bewijs moeilijk te leveren.
(recht.nl)