Wat als één van je klanten je probeert te dwingen tot het verlenen van medewerking aan het tot stand brengen van een interface met door jouw onderneming geleverde software? Ben je hieraan gehouden, of kan je een beroep doen op jouw auteursrecht? Artikel 45m Auteurswet beoogt de grenzen aan te geven waarbinnen ‘decompilatie’ van computerprogrammatuur aan derden moet worden toegestaan. Er is nog weinig rechtspraak over dit artikel – en de onderhavige uitspraak is om die reden interessant.

Source