De EU voert nieuwe regels in die online­platforms transparanter, eerlijker en voorspelbaarder maken voor bedrijven, in combinatie met een doeltreffende verhaal­regeling. De ambassadeurs van de lidstaten hebben vandaag in het Coreper het voorlopig akkoord goedgekeurd dat op 13 februari met het Europees Parlement is bereikt over een ontwerpverordening die de betrekkingen regelt tussen online­platforms en bedrijven die hun activiteiten via die platforms verrichten.

Deze nieuwe regels zullen de voorspelbaarheid bieden die bedrijven in de EU nodig hebben om de voordelen van de platformeconomie ten volle te kunnen benutten. Dit is een grote stap in de richting van de voltooiing van de digitale interne markt van de EU. Transparantie is van cruciaal belang.

Niculae Bădălău, Roemeens Minister van Economische Zaken

Het hoofddoel van de verordening is een wettelijk kader te creëren dat transparante voorwaarden garandeert voor zakelijke gebruikers van online­platforms, evenals doeltreffende verhaal­mogelijkheden voor het geval dat online­platforms die voorwaarden niet naleven.

De onlineplatforms waarvoor de verordening geldt, zijn onder andere online­marktplaatsen, onlinewinkels voor software‑toepassingen, sociale media en online­zoek­machines. Waar ze gevestigd zijn, maakt geen verschil. Wel moeten zowel hun zakelijke gebruikers als de consumenten aan wie ze goederen of diensten aanbieden, binnen de EU gevestigd zijn of wonen.

Wat transparantie betreft, moeten de platforms eenvoudige en begrijpelijke voorwaarden voor de verlening van hun online­tussenhandels­diensten hanteren. Telkens als ze het gebruik van hun diensten door een zakelijke gebruiker beperken, opschorten of beëindigen, moeten ze dit motiveren. Daarnaast moeten platforms de voornaamste parameters voor het rangschikken van zakelijke gebruikers in zoekresultaten bekendmaken, evenals elke gedifferentieerde behandeling van goederen en/of diensten die rechtstreeks door hen of via bedrijven die ze controleren, worden aangeboden. Ze moeten ook een omschrijving bekendmaken van de belangrijkste overwegingen van economische, commerciële of juridische aard op grond waarvan ze zakelijke gebruikers beperken in hun mogelijkheden om andere voorwaarden aan consumenten buiten het platform aan te bieden.

Wat de verhaalmogelijkheden betreft, moeten alle platforms (behalve de kleinste, zoals duidelijk vastgelegd in de verordening) zorgen voor een efficiënt en snel intern systeem voor de afhandeling van klachten, en jaarlijks verslag uitbrengen over de doel­treffendheid ervan. Platforms moeten in hun voorwaarden ook 2 of meer bemiddelaars vermelden voor gevallen waarin een geschil met hun zakelijke gebruikers niet via het interne klachten­afhandelings­systeem kan worden opgelost. De verordening verleent vertegenwoordigende organisaties of verenigingen en publieke organen het recht om juridische stappen te ondernemen tegen platforms die de regels van de verordening niet naleven. Ten slotte krijgen de lidstaten de bevoegdheid om overeenkomstig hun nationale wetgeving sancties op te leggen voor inbreuken op de verordening. De Commissie wordt verzocht:

  • – 

    platforms aan te moedigen om organisaties van onafhankelijke gespecialiseerde bemiddelaars op te zetten,

  • – 

    gedragsregels op te stellen, en

  • – 

    het functioneren van de nieuwe regels regelmatig te beoordelen.

De verordening is van toepassing vanaf 12 maanden na de datum van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

Volgende stappen

De overeengekomen tekst zal nu eerst door de juristen‑vertalers worden nagekeken en vervolgens binnenkort voor formele aanneming worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

Onlineplatforms zijn van doorslaggevend belang voor de digitale handel. Momenteel maken meer dan een miljoen bedrijven in de EU gebruik van onlineplatforms om hun klanten te bereiken. Naar schatting verloopt 60% van het particuliere gebruik en 30% van het overheids­gebruik van goederen en diensten in de totale digitale economie via online­tussen­handelaars.

De onlineplatform­economie biedt veel mogelijkheden voor efficiënte toegang tot markten (over de grenzen heen). Europese bedrijven kunnen deze echter niet ten volle benutten wegens een aantal potentieel schadelijke handels­praktijken en een gebrek aan effectieve verhaal­regelingen in de Unie. Tegelijkertijd worden de online­dienst­verleners op de interne markt geconfronteerd met moeilijkheden door de toenemende fragmentering ervan.

Download als PDF

http://www.europa-nu.nl/id/vkw6kdl7kfzi/nieuws/meer_transparantie_bij_ondernemen_via?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw