Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd voor de nieuwe auteursrechtrichtlijn, die tastbare voordelen moet opleveren voor de burgers, alle creatieve sectoren, de pers, onderzoekers, onderwijzend personeel en instellingen voor cultureel erfgoed.

Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip en commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij Mariya Gabriel verwelkomen de uitkomst in een gezamenlijke verklaring:

“Het verheugt ons dat het Europees Parlement de richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt heeft goedgekeurd. Deze richtlijn beschermt creativiteit in het digitale tijdperk en geeft EU-burgers ruimere toegang tot content en nieuwe waarborgen om hun vrijheid van meningsuiting online volledig uit te oefenen. Onze creatieve industrieën, die goed zijn voor 11,65 miljoen banen, 6,8% van het bbp en een omzet van 915 miljoen euro per jaar, zullen door de nieuwe regels sterker worden.

De stemming van vandaag zorgt voor een goed evenwicht tussen de belangen van alle spelers – gebruikers, creëerders, auteurs, pers – en legt terzelfder tijd proportionele verplichtingen op aan onlineplatforms.

De auteursrechtrichtlijn beschermt de vrijheid van meningsuiting, een kernwaarde van de Europese Unie. Zij geeft stevige garanties aan gebruikers dat overal in Europa het citeren, becommentariëren, recenseren, karikaturiseren en parodiëren van bestaande werken uitdrukkelijk zijn toegestaan. Dit betekent dat vrijelijk gebruik kan worden gemaakt van memes en soortgelijke parodieën. De belangen van de gebruikers worden tevens gewaarborgd met doeltreffende mechanismen waarmee elke ongerechtvaardigde verwijdering van inhoud door platforms snel kan worden aangevochten.

Tegelijkertijd moet de richtlijn de positie van creëerders verbeteren in onderhandelingen met grote platforms, die op grote schaal van hun content profiteren. Het zal voor schrijvers, journalisten, zangers, muzikanten en acteurs eenvoudiger worden om betere deals met hun uitgevers of producenten te sluiten. Tevens zullen de nieuwe regels het mogelijk maken voor onderzoeksorganisaties, universiteiten, scholen, bibliotheken en musea om meer onlinecontent te gebruiken. In de richtlijn is rekening gehouden met nieuwe technologieën, opdat onderzoekers het volledige potentieel van text- en datamining kunnen aanspreken.

Wij wensen alle betrokken partijen, en in het bijzonder de leden van het Europees Parlement en de lidstaten, te bedanken voor hun inspanningen die deze voor de toekomst van Europa cruciale hervorming mogelijk hebben gemaakt.”

1.

Context

Uit de enquêtes van de Commissie in 2016 bleek dat 57 % van de internetgebruikers toegang had tot persartikelen via sociale netwerken, nieuwsaggregatiediensten of zoekmachines. Van deze gebruikers las 47 % zonder door te klikken fragmenten die door deze sites worden verzameld. Dit sluit aan bij wat we zagen in de muziek- en de filmindustrie: in de EU luisterde en keek 49 % van de internetgebruikers online naar muziek of audiovisuele content en keek 40 % van de 15- tot 24-jarigen ten minste eenmaal per week online televisie. Deze trend is sindsdien nog veel sterker geworden.

Volgende stappen

De vandaag door het Europees Parlement goedgekeurde tekst moet nu in de komende weken formeel worden bekrachtigd door de Raad van de Europese Unie. Na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU beschikken de lidstaten over 24 maanden om de nieuwe regels in hun nationale wetgeving om te zetten.

Achtergrond

In september 2016 heeft de Europese Commissie voorgesteld om in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt het Europese auteursrecht te moderniseren om voor een Europese culturele opleving te zorgen.

De hervorming van het auteursrecht van de EU is een prioritair dossier voor het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie. Het betreft de modernisering van de auteursrechtenregeling in de EU, die dateert van 2001, toen er nog geen sprake was van sociale media en van video-on-demand, musea hun collecties nog niet digitaliseerden en docenten geen online cursussen aanboden.

Het akkoord dat vandaag is bereikt, maakt deel uit van een breder initiatief om het Europese auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk. In december 2018 hebben de medewetgevers van de EU overeenstemming bereikt over nieuwe regels om het voor Europese omroepen gemakkelijker te maken om bepaalde programma’s online beschikbaar te stellen op hun rechtstreekse of catchupdiensten. En Europeanen die in hun eigen lidstaat films, sportuitzendingen, muziek, e-boeken en games kopen of erop geabonneerd zijn, moeten daar sinds 1 april 2018 ook toegang toe hebben als zij op reis zijn in een ander EU-land of daar tijdelijk verblijven.

Nadere informatie

STATEMENT/19/1839

http://www.europa-nu.nl/id/vkx4ixd3fvxy/nieuws/hervorming_van_het_auteursrecht?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw