Eerder lieten wij  – en in het bijzonder Arno Lodder – ons al
eens kritisch uit over de (voorgestelde) Auteursrechtrichtlijn. Vooral artikel
13 hiervan stuitte ons tegen de borst, omdat in dit artikel een impliciet
‘uploadfilter’ is opgenomen. In dit artikel is immers bepaald dat internetplatforms
vooraf dienen te beoordelen of geüpload materiaal auteursrechtelijk door de
beugel kan. Vanzelfsprekend, is dit een grote inbreuk op de informatievrijheid,
en wat ons – en ook vele andere experts – betreft een
te grote.

Het voornoemde artikel kan
immers leiden tot ‘overblocking’, wat betekent dat niet alleen onrechtmatig
auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt geblokkeerd, maar ook bijvoorbeeld
in beginsel rechtmatige materiaal, zoals parodieën. Hoe dit precies zit, kun je
nalezen op
dit artikel
van Tweakers.net (waarin Arno overigens ook nog aangeeft
dat het auteursrecht überhaupt ongeschikt is voor deze problematiek).

Waar de kritiek eerst vooral
uit de wetenschap en uit de juridische praktijk kwam, roept YouTube – waarover we
je niet hoeven te vertellen dat het één van de grootste internetplatforms ter
wereld is – nu ook op tot actie. In een blogpost op haar website van eerder
deze week, geeft
directeur Susan Wojcicki aan
dat het artikel uit de richtlijnen voor
YouTube zeer problematisch kan zijn, mocht deze haar doorgang vinden.

Wojcicki legt het als volgt
uit: ‘kleinere’ uploaders op YouTube, zouden volgens haar geen mogelijkheid
hebben om het geüploade materiaal te toetsen aan het auteursrecht. Voor YouTube
zou het dan een te groot risico zijn om materiaal van deze uploaders op
voorhand toe te staan, aangezien YouTube zelf aansprakelijk zou kunnen worden
gehouden voor dit materiaal. Het gevolg hiervan zou zijn – aldus Wojcicki – dat
YouTube slechts materiaal van enkele ‘grote uploaders’ (de partijen die wel de
financiële mogelijkheden hebben voor het implementeren van een dergelijke
filter) toe zal staan.

Dit is volgens haar een groot probleem
voor YouTube; YouTube is immers ook voor een groot deel afhankelijk van de
voornoemde kleinere uploaders, en probeert deze dan ook op een eerlijke manier
te ‘belonen’ voor de door hen verrichte arbeid, net als haar ‘grote uploaders’.
Maar, mocht artikel 13 doorgang vinden, dan wordt volgens YouTube haar
volledige ‘ecosysteem’ overhoop gegooid, en komt er niets meer terecht van
eerlijke beloningen voor alle uploaders; een groot gedeelte van haar uploaders
valt dan immers volledig weg. YouTube roept haar gebruikers (en dan doelt zij
vooral op de kleinere uploaders) dan ook op om actie te ondernemen tegen
artikel 13, en heeft daarvoor de hashtag #safeyourinternet in het leven
geroepen met een daarbij horende website.

De voornoemde uploaders dienen
volgens YouTube het volgende te doen: (i) een video te maken over Artikel 13 met
de hashtag #SaveYourInternet, (ii) YouTube te volgen op social media en (iii) vertegenwoordigers
te laten weten hoe zij over Artikel 13 denken. Wojcicki geeft niet aan of ze
zelf nog voornemens is iets te doen tegen artikel 13.

https://www.solv.nl/weblog/youtube-roept-op-tot-actie-tegen-auteursrechtrichtlijn/21655