Dit wetsvoorstel strekt ertoe de mogelijkheid te scheppen voor verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. Het voorstel bevat hiertoe in aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een aantal waarborgen. Met ‘samenwerkingsverbanden’ wordt gedoeld op een verband van bestuursorganen en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken ter vervulling van het algemeen belang.

https://www.recht.nl/art/184635