TER INSPIRATIE VOOR KAMERLEDEN

Donderdag kunnen Tweede Kamerleden vragen indienen over het wetsvoorstel waarmee de belastingdienst kentekenherkennende camera’s mag inzetten voor belastingcontrole. Ter inspiratie stuurde Privacy Barometer de Kamerleden een brief met mogelijke vragen aan de staatssecretaris.

Met dit wetsvoorstel krijgt de belastingdienst de bevoegdheid om met “een technisch hulpmiddel” kentekengegevens te verzamelen en deze vervolgens te gebruiken bij de belastingcontrole. Het gaat daarbij om de controle op drie specifieke regelingen, te weten de schorsingsregeling, de handelaarsregeling en de oldtimerregeling. De Hoge Raad heeft eerder het gebruik van kentekenherkennende camera’s door de belastingdienst verboden, maar staatssecretaris Snel (D66) denkt dat deze toepassing wel is toegestaan.

Met het technisch hulpmiddel wordt op dit moment een camera bedoeld, maar dat kan in de toekomst wijzigen. De belastingdienst gaat in ieder geval de 800 kentekencamera’s van de politie gebruiken, maar krijgt op termijn ook vier eigen auto’s met kentekencamera’s.

In een bijbehorende ‘ministeriële regeling’ worden enkele belangrijke delen van de wet verder uitgewerkt. Het gaat dan om de precieze inzetregels van de camera’s en om technische en organisatorische eisen aan het verwerken van de gegevens.

Privacy Barometer stuurde de Tweede Kamerleden een brief met vragen die bij ons leven over dit wetsvoorstel. Hieronder een kleine greep uit de vragen. Lees de volledige brief aan de Tweede Kamerleden hier.

Is dit wel noodzakelijk en proportioneel?

De voorgestelde bevoegdheid betekent een inbreuk op de privacy van mensen. De belastingdienst krijgt immers toegang tot kentekengegevens van ruim 800 camera’s. Een inbreuk op de privacy is wettelijk slechts toegestaan als hij dringend noodzakelijk is, als hij proportioneel is en als er geen privacyvriendelijker alternatief mogelijk is.

Kan de staatssecretaris aangeven waaruit de dringende noodzaak voor deze controle blijkt? Is er onderzoek beschikbaar dat er juist bij deze drie regelingen veel fraude plaatsvindt?

Kan de staatssecretaris een overzicht geven van alternatieven die zijn onderzocht en waarom deze alternatieven ongeschikt zijn bevonden?

Kan de staatssecretaris een onderbouwing geven waaruit blijkt dat het proportioneel is om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met 800 kentekenscanners alle auto’s op de openbare weg te scannen om naar verwachting circa 10 miljoen euro gemiste belastingopbrengst te kunnen innen?

Moet de belastingdienst niet eerst aan de privacyregels voldoen?

De belastingdienst voldoet op dit moment niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo verwerkt de belastingdienst volgens de staatssecretaris zelf bepaalde gegevens zonder wettelijke grondslag. De staatssecretaris zegt dat de belastingdienst ernaar streeft om in mei 2019 aan de Europese privacyregels te voldoen, maar geeft verder geen enkele garantie.

De belastingdienst is hiermee ten minste een jaar lang in overtreding van de privacywet. Dat is niet alleen een groot teken van minachting naar de privacy van burgers, maar kan ook dwangsommen en boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens opleveren.

Is het niet verstandiger dat de belastingdienst eerst aan de wettelijke regels voldoet voordat het nieuwe privacy-gevoelige gegevens gaat verzamelen?

Hoe is het voor burgers te rijmen dat de belastingdienst een jaar lang de wettelijke privacyregels aan haar laars lapt en de staatssecretaris vervolgens doodleuk een nieuwe inbreuk op de privacy voorstelt?

Hoe wordt een glijdende schaal voorkomen?

In het verleden is de belastingdienst nogal eens over de grens gegaan van wat wettelijk is toegestaan bij de fiscale controle.

Hoe voorkomt de staatssecretaris dat de belastingdienst deze bevoegdheid niet sluipenderwijs gaat gebruiken waarvoor hij niet bedoeld is?

Kan de staatssecretaris een overzicht geven welke toepassingsmogelijkheden van kentekenherkennende camera’s de belastingdienst onderzoekt of van plan is te onderzoeken?

Kan de staatssecretaris alle relevante informatie publiceren?

In de toelichting bij dit wetsvoorstel schrijft de minister dat er meer relevante informatie bij dit wetsvoorstel is, maar hij stelt dit niet beschikbaar. Zo is er een concept-ministeriële regeling en een concept-cameraplan waarin de locaties en de hoeveelheid camera’s zijn uitgewerkt. Ook is er een privacy impact assessment (PIA) uitgevoerd waarmee getoetst is of aan de privacyregels wordt voldaan en wat de risico’s zijn.

Kan de staatssecretaris de (concept)regeling, het (concept-)cameraplan en de PIA openbaar maken?

Update 15 oktober: De SP heeft in de Tweede Kamer alle vragen uit de brief van Privacy Barometer als vraag ingediend bij de staatssecretaris.  

Lees  de volledige brief aan de Tweede Kamerleden.