Staatssecretaris KnopsStaatssecretaris Knops stuurde de I-strategie Rijk 2021 – 2025 op 6 september naar de Tweede Kamer. Samen met de CIO’s van alle ministeries en hun grote uitvoeringsorganisaties zijn daarin de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het rijk voor de komende jaren bepaald.

Gezamenlijke opgaven

De I-strategie Rijk 2021 – 2025 [link] sluit aan op de Nederlandse Digitaliseringsstrategie – de kabinetsbrede, gebundelde ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland – en de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter), die zich richt op de opgaven voor de hele overheid. De nieuwe I-strategie geeft invulling aan de keuzes die nodig zijn voor de rijksoverheid. De focus ligt op de gezamenlijke opgaven, de rijksbrede voorzieningen die daarvoor nodig zijn en de onderlinge afhankelijkheden.

Transformatie

Digitale middelen zijn vitaal voor het functioneren van onze samenleving en voor de overheid. Burgers, bedrijven, instellingen en overheid zijn bezig met de digitale transformatie; door corona is dat in een versnelling gekomen. Innovaties zorgen voor vele kansen, maar ook voor nieuwe bedreigingen. Nederland heeft de ambitie om samen met EU-lidstaten innovaties te omarmen en bedreigingen in de kiem te smoren, met onze democratische rechtsstaat als uitgangspunt.

Meebewegen

De toekomst voor de komende 5 jaar is niet zeker. De I-strategie gaat daarom uit van wat wel al bekend is, vertelt CIO Rijk Lourens Visser in een interview . “Jaarlijks wordt de strategie geactualiseerd op basis van behoeften uit de samenleving, technische ontwikkelingen, financiële mogelijkheden en politieke prioriteiten; een routekaart die meebeweegt met de actualiteit en steeds in verbinding staat met de maatschappelijke opgaven.”

Rode draden

In de I-strategie zijn vier rode draden te onderscheiden:

  1. versterken uitvoering
  2. de mogelijkheden van data verantwoord benutten
  3. inclusieve, veilige samenleving
  4. openheid en transparantie

Meer over de I-strategie Rijk

Source