Op 27 september 2018 nam de Raad een verordening aan over het opzetten van één digitale toegangspoort. De nieuwe toegangspoort zal burgers en bedrijven online toegang bieden tot informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen over het opzetten van één digitale toegangspoort. Dit volgt op het akkoord dat in juni met het Europees Parlement is bereikt. De nieuwe toegangspoort zal burgers en ondernemingen online toegang bieden tot informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

De digitale toegangspoort zal een aanvullend krachtig instrument zijn voor burgers en ondernemingen die hun recht van vrij verkeer en vestiging in een andere lidstaat uitoefenen. Onlinetoegang tot informatie en procedures zal voor iedereen onder gelijke voorwaarden beschikbaar zijn. Dit is opnieuw een duidelijk voorbeeld van de voordelen van de digitale eengemaakte markt.

Margarete Schramböck, Oostenrijks minister van Digitalisering, Bedrijfsleven en Ondernemerschap

Hoofdpunten

De digitale toegangspoort zal de bestaande naam “Uw Europa” krijgen en een gemeenschappelijke gebruikersinterface omvatten die in het Uw Europa-portaal wordt geïntegreerd. De interface zal gebruiksvriendelijk en in alle officiële EU-talen beschikbaar zijn. In de nieuwe toegangspoort wordt een aantal netwerken en diensten geïntegreerd die op nationaal en EU-niveau zijn opgezet om steun te verlenen bij grensoverschrijdende activiteiten.

De interface zal een centraal toegangspunt bieden voor informatie over de uitoefening van het recht op mobiliteit in de EU en zal op niet-discriminerende wijze volledige toegang tot allerlei onlineprocedures waarborgen. Een basisprincipe van de toegangspoort is dat procedures die beschikbaar zijn voor burgers van de ene lidstaat even toegankelijk moeten zijn voor burgers uit andere lidstaten.

Enkele belangrijke administratieve procedures zullen online beschikbaar zijn voor zowel nationale gebruikers als grensoverschrijdende gebruikers. Deze procedures betreffen situaties in verband met bedrijfsactiviteiten, werken, studeren of verhuizen, bijvoorbeeld: aanvragen voor een verblijfsattest, studieleningen en subsidies, de erkenning van academische titels, een Europese ziekteverzekeringskaart, de registratie van een motorvoertuig, pensioenuitkeringen en de registratie van werknemers voor pensioen- en verzekeringsstelsels.

Het nieuwe portaal zal de administratieve lasten helpen verminderen. In de regel zal bij de digitale toegangspoort het eenmaligheidsbeginsel worden gehuldigd, wat betekent dat burgers en bedrijven aan overheden dezelfde informatie slechts één keer zullen moeten verstrekken.

Het functioneren van de toegangspoort wordt ondersteund met technische hulpmiddelen die de Commissie samen met de nationale overheidsdiensten ontwikkelt.

Volgende stappen

De Raad en het Europees Parlement moeten de aangenomen verordening nog ondertekenen. De ondertekende tekst wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU en treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan.

Om nationale, regionale en lokale overheden echter meer tijd te geven om zich aan te passen, ligt de streefdatum voor het online plaatsen van alle relevante informatie en procedures twee, vier of vijf jaar na de inwerkingtreding, al naargelang het geval.

Achtergrond

Op 2 mei 2017 heeft de Commissie haar voorstel voor de ontwikkeling van één digitale toegangspoort ingediend.

Dit initiatief komt tegemoet aan verzoeken van burgers en bedrijven om gemakkelijker toegang te krijgen tot informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

In de strategie voor een digitale eengemaakte markt staat dat beter kan worden voldaan aan de behoeften die burgers en bedrijven in eigen land en bij hun grensoverschrijdende activiteiten hebben, als de bestaande Europese portalen, netwerken, diensten en systemen worden uitgebreid en geïntegreerd, en in één digitale toegangspoort worden samengebracht.

De verordening maakt deel uit van het “nalevingspakket”, dat ook een voorstel omvat over het informatie-instrument voor de interne markt en maatregelen ter verbetering van Solvit, de gratis ondersteuningswebsite voor de interne markt.

Naar de bladzijde “Vergaderingen” Download als PDF

Interne markt Telecommunicatie

http://www.europa-nu.nl/id/vks4j3kgxzzu/nieuws/raad_keurt_verordening_over_een_digitale?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw