De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Partij voor de Vrijheid (PVV) Overijssel een boete van 7500 euro opgelegd voor het niet melden van een datalek. Het datalek ontstond door een fout van een fractiemedewerker die een e-mail over een achterbanbijeenkomst verstuurde maar niet de BCC-optie gebruikt. De e-mailadressen van de in totaal 101 geadresseerden, die in de e-mail werden aangeduid als ‘vrienden van de PVV, waren daardoor voor alle ontvangers van het bericht zichtbaar.

“Hierdoor zijn de politieke opvattingen van de geadresseerden gedeeld”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Pas nadat één van de ontvangers een klacht bij de privacytoezichthouder indiende kwam het datalek aan het licht. Vervolgens bleek uit onderzoek dat de PVV Overijssel dit datalek niet adequaat had opgepakt door tijdig een melding te doen bij de AP. “Dat is een ernstige overtreding, zeker gezien de gevoeligheid van de gelekte informatie”, zo stelt de toezichthouder.

Iemands politieke opvattingen zijn zogenoemde bijzondere persoonsgegevens en worden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) extra beschermd. Het schenden van de vertrouwelijkheid van deze informatie kan leiden tot discriminatie en gevolgen hebben voor iemands bestaande of toekomstige maatschappelijke positie, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens de toezichthouder verwerken politieke organisaties per definitie gevoelige informatie en hebben daarom een grote verantwoordelijkheid om een hoog beschermingsniveau te hanteren. Ook moet er in het geval van een datalek adequaat worden opgetreden. De PVV Overijssel had het datalek binnen 72 uur bij de AP moeten melden maar heeft dat niet gedaan. Wel laat de partij weten dat het maatregelen heeft getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Voor de betreffende overtreding kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van tussen de 300.000 en 750.000 euro opleggen, en betreft de basisboete 525.000 euro. De AP stelt dat de draagkracht van de PVV Overijssel beperkt is en komt tot de conclusie dat de partij een boete van 525.000 euro niet kan betalen. Op grond daarvan ziet de AP aanleiding om het boetebedrag te verlagen naar 7500 euro.

Image

Source