De Raad heeft vandaag zijn standpunt (partiële algemene oriëntatie) bepaald betreffende een voorstel dat ervoor moet zorgen dat belangrijke projecten op het gebied van vervoer, digitalisering en energie na 2020 financiering blijven ontvangen uit het vlaggenschipprogramma Connecting Europe Facility (CEF) van de EU.

De algemene oriëntatie is “partieel”, omdat financiële en horizontale vraagstukken ervan uitgesloten zijn. Deze worden momenteel besproken in de onderhandelingen over het volgend meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027.

De Connecting Europe Facility heeft haar waarde bewezen. Wij willen er evenwel voor zorgen dat het programma verder wordt ontwikkeld en doelgerichter wordt. De Faciliteit is er om lidstaten te helpen op de weg naar decarbonisatie, digitale transformatie en vlottere mobiliteit.

Norbert Hofer, Minister van Verkeer, Innovatie en Technologie van Oostenrijk, voorzitter van de Raad

In de ontwerpverordening worden de doelstellingen van het programma, de begroting voor de periode 2021-2027, de vormen van EU-financiering en de regels voor het verstrekken van de financiering vastgelegd.

Doel van het CEF-voorstel is de ontwikkeling, modernisering en voltooiing van de trans-Europese vervoers-, energie- en digitale netwerken. Het zal de investeringen in die netwerken versnellen en als hefboom dienen voor zowel overheids- als privéfinanciering.

Op het gebied van vervoer zal de CEF veilige mobiliteit en slimme infrastructuur bevorderen. Op het gebied van trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-V) zal voorrang worden gegeven aan grensoverschrijdende verbindingen en ontbrekende verbindingen. Een deel van de middelen is bestemd voor de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur voor tweeërlei (civiel-militair) gebruik, om de militaire mobiliteit in de Unie te verbeteren.

Wat de energiesector betreft, moet het programma bijdragen tot de verdere integratie van de Europese energiemarkt, het verbeteren van de sector- en grensoverschrijdende interoperabiliteit van energienetwerken, het faciliteren van decarbonisatie, en het waarborgen van voorzieningszekerheid. Er zal ook financiering beschikbaar zijn voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

Inzake digitale connectiviteit wordt het toepassingsgebied van het programma uitgebreid omdat de digitale transformatie van de economie en de samenleving in ruime zin afhangt van universele toegang tot betrouwbare en betaalbare netwerken met een hoge en zeer hoge capaciteit. Digitale connectiviteit wordt ook als een doorslaggevende factor beschouwd voor het overbruggen van economische, sociale en territoriale verschillen. Terwijl de meeste investeringen voor het aanleggen en moderniseren van de nodige infrastructuur van de particuliere sector moeten komen, zijn de door de CEF gesteunde projecten bedoeld voor het aanpakken van gebieden waar ontwikkeling niet haalbaar is op basis van marktfunctioneren of omdat de markt heeft gefaald.

Het programma legt de nadruk op synergieën tussen de vervoers-, de energie- en de digitale sector, waardoor het EU-optreden meer effect sorteert en de uitvoeringskosten worden geoptimaliseerd. Daartoe voorziet het in de vaststelling van sectoroverschrijdende werkprogramma’s met een focus op specifieke gebieden zoals geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit of alternatieve brandstoffen.

Met het voorstel wordt ook de integratie van klimaatmaatregelen beoogd, rekening houdend met de langetermijntoezeggingen van de EU inzake decarbonisatie, zoals de Overeenkomst van Parijs.

De vandaag goedgekeurde partiële algemene oriëntatie vormt het mandaat voor de Raad om onderhandelingen te beginnen met het Europees Parlement.

De volledige tekst van de partiële algemene oriëntatie van de Raad zal hier beschikbaar zijn.

Naar de bladzijde “Vergaderingen” Download als PDF

http://www.europa-nu.nl/id/vktzrzya45y3/nieuws/ondersteuning_van_de_sectoren_vervoer?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw