Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het gebruik van surveillancesoftware bij online tentamens op het stressniveau van studenten. Dat laat demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs weten op Kamervragen van GroenLinks. GroenLinks-Kamerlid Westerveld had de minister gevraagd wat de effecten zijn van de inzet van proctoring tijdens tentamens op het stressniveau van studenten, in hoeverre dit invloed heeft op de examenresultaten en of hier onderzoek naar wordt gedaan.

Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) maken alle universiteiten in Nederland gebruik van surveillancesoftware, op de Rijksuniversiteit Groningen na. Uit een rondvraag van de Vereniging Hogescholen onder 25 hogescholen gaf ongeveer de helft aan gebruik te maken van online proctoring. Van Engelshoven stelt dat zij onderwijsinstellingen erop blijft wijzen dat als ze een tentamen kunnen organiseren die minder inbreuk maakt op de privacy van de student, er voor deze alternatieve toetsingsvorm gekozen moet worden.

“In sommige gevallen zijn al deze alternatieven echter niet geschikt en wordt overgegaan op de inzet van proctoringsoftware. Indien een instelling dergelijke software gebruikt, dient een instelling zich ook te houden aan de AVG, zoals dat ook aangegeven is in de handreikingen van de Autoriteit Persoonsgegevens en SURF”, aldus de minister. Ook wijst ze naar haar eerdere oproep dat onderwijsinstellingen terughoudend moeten zijn bij het gebruik van een tweede camera bij online surveillance en dit alleen te doen als het strikt noodzakelijk wordt geacht.

De Erasmus Universiteit heeft bij twee faculteiten tests met een tweede camera uitgevoerd. Dit moet fraude voorkomen, aldus het bestuur. Volgens de minister is de Erasmus Universiteit tevreden met de inzet van een tweede camera, omdat surveillanten dan beter kunnen beoordelen of er sprake is van fraude. Bij andere universiteiten zijn geen proeven met een tweede camera uitgevoerd.

Bij hogescholen hebben er wel proeven met een tweede camera plaatsgevonden. “De bezwaren die dit oplevert hebben zelden te maken met privacyaspecten, maar meer met de organiseerbaarheid. De hogescholen geven aan dat wanneer studenten (bijvoorbeeld in panels) bevraagd worden op deze vorm, zij een inzet van een tweede camera als positief ervaren”, merkt Van Engelshoven op.

Source