Naar aanleiding van een Duitse
zaak heeft het Europese Hof
beslist
dat de houder van een internetaansluiting, waarmee inbreuken op het
auteursrecht zijn gemaakt, zich niet kan vrijwaren van aansprakelijkheid door
te stellen dat een gezinslid ook toegang had tot die aansluiting.

grondrechten

De zaak speelt tussen
een Duitse uitgeverij die schadevergoeding vordert van een Duitse inwoner omdat laatstgenoemde een audioboek, waarop de uitgever het auteursrecht heeft, illegaal
beschikbaar zou hebben gesteld om te downloaden. De vermeende inbreukmaker
houdt echter vol dat hij deze files niet gedeeld heeft en wijst de rechter op het feit dat ook zijn ouders toegang hebben tot de internetaansluiting. Daaropvolgend
overlegt hij geen verdere details meer met betrekking tot het gebruik van de
verbinding door zijn ouders. Het Landgericht München acht dat een dergelijke
verweer volstaat op basis van de interpretatie van de nationale rechtspraak.
Het grondrecht op de bescherming van het gezinsleven sluit in deze situatie aansprakelijkheid
van de houder van de verbinding uit. Het Landgericht vraagt zich vervolgens wel
af hoe dit grondrecht zich dan verhoudt ten opzichte van de bescherming van
intellectuele eigendomsrechten. Het Landgericht besluit daartoe prejudiciële vragen te
stellen aan het Europese Hof.

afwegingen

Het Hof is van mening dat er
een juist evenwicht gevonden dient te worden tussen enerzijds de eerbiediging
van privé- en gezinsleven en anderzijds de intellectuele eigendomsrechten van
rechthebbenden. Van een dergelijk evenwicht is nu geen sprake omdat de
gezinsleden een bijna absolute bescherming genieten. Identificatie van een
inbreukmaker op de auteursrechten van eiser wordt immers onmogelijk gemaakt als
laatstgenoemde geen overlegging van bewijsmateriaal kan gelasten van de ouders.
Te meer nu er ook geen andere voorziening voor de rechthebbende openstaat om de
wettelijke aansprakelijkheid vast te kunnen stellen van de houder van de
internetaansluiting, aldus het Hof.

De zaak wordt tot slot
terugverwezen naar de Duitse rechter die een finaal oordeel zal geven. Als gevolg van de uitspraak van het Hof rust nu naar alle waarschijnlijkheid
voortaan de bewijslast bij de houder van een internetverbinding. Aan deze houder is het om te bewijzen dat de auteursrechtelijke inbreuk op zijn of haar internetverbinding niet door de houder zelf is gepleegd.

handhaving
in Nederland

In het kader van illegaal
downloaden wordt in Duitsland op dit moment al strikt gehandhaafd. In Nederland
worden personen die downloaden uit illegale bron nog niet actief beboet of
vervolgd. Wel worden inmiddels door Dutch Filmworks IP-adressen verzameld van internetgebruikers
die illegaal downloaden. Derhalve zullen illegale downloaders in de toekomst
waarschijnlijk ook in Nederland voor de rechter verschijnen.

 

https://www.solv.nl/weblog/hof-houder-internetaansluiting-aansprakelijk-voor-filesharing/21650