De Europese Commissie heeft
een reeks maatregelen aangekondigd om de verkiezingen voor het Europees
Parlement volgend jaar op een vrije, eerlijke en veilige manier te laten
verlopen. Het gaat onder meer om strengere regels voor de financiering van
Europese politieke partijen en het bevorderen van transparantie met betrekking
tot online politieke reclame. Met de voorstellen wil de Commissie de
verkiezingen beschermen tegen potentiële gevaren en ‘de weerbaarheid van de
democratische systemen van de Unie versterken’.

Gezien de recente massale
online desinformatiecampagnes, waarbij ingezet werd op de ondermijning van het
vertrouwen in en de geloofwaardigheid van verkiezingen, zijn maatregelen
noodzakelijk. Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie zei in zijn Staat
van de Unie toespraak
: “We
moeten onze vrije en eerlijke verkiezingen beschermen. Daarom stelt de
Commissie vandaag nieuwe regels voor om onze democratische processen beter te
beschermen tegen manipulatie door derde landen of particuliere belangen.

Met het oog op de Europese verkiezingen van volgend jaar is het volgens de
Commissie ‘van essentieel belang dat de democratische weerbaarheid van Europa
wordt versterkt’ en moeten de regels voor transparantie en de bescherming van
het verkiezingsproces tegen buitenlandse inmenging ook online gelden.

Het pakket maatregelen dat
door de Europese Commissie is voorgesteld bestaat uit:

–  Richtsnoeren voor de toepassing van de
EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Dankzij die richtsnoeren zullen
nationale autoriteiten en Europese en nationale politieke partijen in het kader
van de verkiezingen hun EU-verplichtingen inzake gegevensbescherming kunnen
nakomen, als gevolg van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De
Europese Commissie wijst alle betrokkenen bij de Europese verplichtingen in dit
verband op hun verplichtingen op het vlak van gegevensbescherming. Daarbij
refereert zij aan de zaak-Cambridge Analytica en de in het algemeen toenemende
impact van het zeer gericht viseren van kiezers op basis van hun
persoonsgegevens;

–  Een wetswijziging met het oog op strengere
regels voor de financiering van Europese politieke partijen. Een wijziging van
de verordening inzake partijfinanciering moet ervoor zorgen dat financiële
sancties opgelegd kunnen worden als de gegevensbeschermingsregels worden
geschonden om de uitkomst van de Europese verkiezingen opzettelijk te
beïnvloeden. Deze sancties bestaan uit een boete en het uitsluiten van Europese
financiering;

–  Een verordening tot bundeling van de middelen
en deskundigheid op het vlak van cyberbeveiligingstechnologie door de
introductie van onder meer een Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging;

–  Maatregelen voor nationale autoriteiten,
politieke partijen en media om hun netwerken en informatiesystemen te beschermen
tegen cyberdreigingen;

–  Een aanbeveling inzake electorale
samenwerkingsnetwerken, online transparantie, bescherming tegen cyberincidenten
en de bestrijding van desinformatiecampagnes. Doel is dat de autoriteiten
eventuele bedreigingen snel kunnen opsporen, informatie kunnen uitwisselen en
snel en goed gecoördineerd kunnen reageren;

–  Een aanbeveling op het vlak van online
politieke reclame en het viseren van doelgroepen. Als gevolg hiervan moeten
politieke partijen en campagneorganisaties informatie verstrekken over hun
uitgaven voor online reclamecampagnes en burgers infomeren over de
doelgroepcriteria die worden gebruikt om informatie te verspreiden.

De maatregelen die zijn
voorgesteld, vullen andere acties van de Europese Commissie aan. Verwezen wordt
hierbij naar de AVG, de uitgebreide reeks maatregelen voor een sterke
cyberbeveiliging in de EU en de inspanningen om online desinformatie tegen te
gaan.

Lees de factsheet van de
Europese Commissie over Vrije en eerlijke Europese verkiezingen hier.

https://www.solv.nl/weblog/het-beloofde-land-van-de-vrije-en-eerlijke-europese-verkiezingen/21611