Staatssecretaris Alexandra van Huffelen | Beeld: De beeldredaktie, Lex Draijer

Dat schrijft de staatssecretaris in haar in Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit, dat ze 17 augustus jl. per brief aan de Tweede Kamer stuurde.

Publieke waarden

In haar brief sluit de staatssecretaris aan bij de uitgangspunten die de Europese Commissie eerder formuleerde bij het voorstel voor een Europese Digitale Identiteit raamwerk. ‘Het beoogt burgers en bedrijven zaken simpeler en veiliger te laten regelen in hun digitale leven.’ Tegelijk wil Europa tegenwicht bieden aan grote techbedrijven die ook wallets aanbieden. Met een Europees raamwerk voor nationale wallets kunnen we deze kansen verzilveren terwijl we onze publieke waarden borgen.’

Wat levert een wallet burgers, bedrijven en overheid op?

De staatssecretaris is bezig met het opzetten van een programma dat zich gaat bezighouden met voorzieningen en afspraken voor de te ontwikkelen wallet-apps. “Hierbij leg ik de hoogste lat als het gaat om gegevensbescherming, informatieveiligheid en toegankelijkheid”, schrijft Van Huffelen in de brief.

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Om duidelijk te krijgen van het nut en de noodzaak van wetgeving, wordt een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Maar dit zal volgens Van Huffelen ook meer inzicht geven in de risico’s en kansen die wallets met zich meebrengen; wat levert een wallet burgers, bedrijven en overheid op? Dit najaar presenteert ze de uitkomsten van de MKBA aan de Tweede Kamer.

Toolbox

Samen met de andere lidstaten ontwikkelt Nederland een toolbox met de technische architectuur, te hanteren standaarden en richtlijnen die moeten bevorderen dat nationale EDI-wallets in de hele Europese Unie werken. In oktober 2022 moet de eerste versie van de Toolbox met technische uitwerkingen gereed zijn.

Uitdagingen

De komst van wallet-apps en een digitale identiteit brengt ook uitdagingen met zich mee, aldus Van Huffelen. Het gaat dan om overvraging van de gegevens van burgers, het overal zich moeten identificeren, het gedwongen gebruik van de digitale identiteit en het ontstaan van een controlesamenleving. De staatssecretaris had eerder al binnen de EU bezwaar gemaakt tegen het universele gebruik van één uniek en persistent nummer en aangeboden om een alternatief te onderzoeken. Ook wil ze dat het gebruik van wallets vrijwillig blijft en dat burgers alternatieven moeten kunnen kiezen in het overheidsdomein, zoals ons huidige DigiD.

In een bijlage bij de Kamerbrief beschrijft de staatssecretaris haar kijk op de context, waarden, kansen en uitdagingen van wallets in het algemeen en het Europese Digitale Identiteit raamwerk in het bijzonder.

Large Scale Pilots

De Europese Commissie de ontwikkeling en invoering van de wallets stimuleren door het organiseren van vier grootschalige experimenten, de zogeheten Large Scale Pilots (LSP’s). Daarvoor is een bedrag van 37 miljoen euro beschikbaar. Nederland probeert volgens Van Huffelen deel te nemen aan de pilots. De deadline voor het indienen van voorstellen is inmiddels verlopen (17 augustus). De pilots gaan van start in 2023 en duren twee tot drie jaar.

Source