Een werknemer kwam met zijn werkgever overeen dat de werkgever hem mag laten testen op het gebruik van alcohol en drugs. Maar kon dat wel? De Hoge Raad beantwoordt twee vragen: de eerste vraag is of de Staatsregeling van Aruba zich verzet tegen de contractuele verplichting tot het ondergaan van controles op alcohol. De tweede vraag is of de betrokken grondrechten van de werknemer (te weten eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en van onaantastbaarheid van het menselijk lichaam) ‘weg-gecontracteerd’ mogen worden.

https://www.recht.nl/art/182528