De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar fors meer privacyklachten ontvangen dan in 2018. De capaciteit van de privacytoezichthouder om die klachten af te handelen blijft echter onvoldoende, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens zelf weten.

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan iedereen bij de Autoriteit Persoonsgegevens een privacyklacht indienen. Het gaat dan om klachten over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. In 2018 kwamen er 10.000 klachten bij de toezichthouder binnen. Vorig jaar waren dat er bijna 28.000.

De meeste klachten (29 procent) gingen over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen of geen volledige inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame (15 procent) en over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl zij dit niet weten of willen.

Afhandeling

Vorig jaar werden er bijna 21.000 klachten door de toezichthouder afgehandeld. Dit gaat zowel om klachten die in 2018 zijn ingediend als om klachten ingediend in 2019. Vorig jaar verrichtte de Autoriteit Persoonsgegevens 138 onderzoeken naar aanleiding van klachten. Bij 25 daarvan is een overtreding geconstateerd. Die onderzoeken leiden tot een boete of een andere sanctie.

Een groot deel van de klachten werden op een andere manier afgehandeld, bijvoorbeeld door een brief met de uitleg van de privacyregels te sturen aan de organisatie die vermoedelijk de regels overtreedt. Ook werd er bemiddeld tussen de indiener van de klacht en de organisatie waarover de klacht ging. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat het in de toekomst graag vaker een onderzoek naar aanleiding van een klacht wil instellen, wanneer ze daar voldoende capaciteit voor heeft.

“De cijfers laten bovenal zien dat mensen ons goed weten te vinden”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vorig jaar heeft de toezichthouder maatregelen getroffen om de wachttijden voor burgers die een klacht indienen terug te dringen. “Ondanks die maatregelen zijn klachten nog steeds langer in behandeling dan wij wenselijk vinden”, zegt Wolfsen. “Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. Dat moet anders: mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terecht kunnen.”

Om te kijken of de AP meer geld nodig heeft laat het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uitvoeren. De uitkomsten hiervan zouden in mei van dit jaar moeten verschijnen.

Source