De EU past haar rechtskader inzake auteursrechten aan om het doelmatig te maken in de digitale omgeving van vandaag. Vertegenwoordigers van het Roemeense voorzitterschap van de Raad hebben vandaag een voorlopig akkoord met het Europees Parlement bereikt over een ontwerprichtlijn tot wijziging van de bestaande EU-regels inzake auteursrecht, als onderdeel van het creëren van een echte digitale eengemaakte markt van de EU. Het akkoord zal nu in de Raad ter goedkeuring aan de lidstaten worden voorgelegd.

Het akkoord van vandaag geeft aan dat wij vastbesloten zijn een goed functionerende digitale eengemaakte markt op te zetten die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van nieuwe, op inhoud gebaseerde ondernemingen in het belang van alle Europese burgers. Daarom zullen we de mogelijkheden van de digitale wereld ontsluiten, zowel voor scheppende kunstenaars, van wie de rechten volledig moeten worden geëerbiedigd, als voor de Europese burgers, die profijt moeten kunnen trekken van de voordelen van de digitale eengemaakte markt.

Valer Daniel Breaz, Roemeens Minister van Cultuur en Nationale Identiteit

De ontwerprichtlijn behandelt uiteenlopende kwesties, die in drie categorieën kunnen worden ondergebracht:

 • A) 

  Aanpassing van uitzonderingen/beperkingen van het auteursrecht aan de digitale en grensoverschrijdende omgeving

De richtlijn voorziet in verplichte uitzonderingen op het auteursrecht voor de doeleinden van tekst- en datamining, online-onderwijsactiviteiten en het behoud en online verspreiden van cultureel erfgoed.

 • B) 

  Verbetering van licentiepraktijken om een ruimere toegang tot inhoud te garanderen

De richtlijn voorziet in geharmoniseerde regels ter facilitering van:

 • – 

  de exploitatie van werken die niet langer worden verhandeld (werken die niet meer in de handel zijn)

 • – 

  collectieve licentieverlening met een verruimd effect

 • – 

  het vereffenen van rechten voor films door video-on-demandplatforms

 • C) 

  Verzekeren van de goede werking van de markt voor auteursrechten

De richtlijn voert een nieuw recht in voor persuitgevers wat betreft het digitale gebruik van hun perspublicaties. De auteurs van werken die zijn opgenomen in de perspublicaties in kwestie, hebben recht op een deel van de inkomsten die persuitgevers uit dat nieuw recht verwerven.

Wat betreft platforms voor het delen van online-inhoud verduidelijkt de richtlijn het rechtskader waarbinnen zij opereren. Die platforms zullen in principe een licentie moeten verkrijgen voor auteursrechtelijk beschermde werken die door gebruikers worden geüpload, tenzij is voldaan aan een aantal in de richtlijn vastgestelde voorwaarden.

De richtlijn legt tevens het recht van auteurs en uitvoerende kunstenaars vast op een passende en evenredige vergoeding bij het verlenen van een licentie of het overdragen van hun rechten, voorziet in een transparantieverplichting wat betreft de exploitatie van in licentie gegeven werken, alsmede in een mechanisme voor aanpassing van de vergoeding, dat vergezeld gaat van een specifiek mechanisme voor alternatieve geschillenbeslechting. Softwareontwikkelaars worden uitgesloten van deze regels.

Volgende stappen

De tekst waarover een voorlopig akkoord is bereikt, moet eerst worden goedgekeurd door de betrokken instanties van de Raad en het Europees Parlement. Na die goedkeuring zal de tekst met het oog op de formele vaststelling ervan bij beide instellingen worden ingediend.

Download als PDF

http://www.europa-nu.nl/id/vkvzu4vas4zz/nieuws/auteursrecht_eu_past_regels_aan_het?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw