De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handreiking gepubliceerd om ondernemingsraden ondersteuning te bieden bij de rol die de OR speelt bij privacy op de werkvloer. De OR heeft onder meer instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling die ziet op het verwerken en/of beschermen van persoonsgegevens van personen die in de onderneming werkzaam zijn. Hoe bepaalt u of de OR instemmingsrecht heeft? En wanneer is sprake van een verwerking van persoonsgegevens?

Source