Salafistische moskeeën in Nederland zijn beter toegerust om bezoekers naar de moskee te krijgen dan moskeeën die minder orthodox zijn. Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in een onderzoek dat door minister Blok aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De indruk bestaat dat de populariteit van het salafisme onder moslims in Nederland groeit. Het kabinet maakt zich daar zorgen over, onder meer omdat sommige salafistische predikers de democratische rechtsstaat afwijzen, vrouwen en meisjes in een ondergeschikte positie plaatsen en aanzetten tot haat tegen andersdenkenden.

In 2010 schreef het WODC dat 8 procent van de moslims in Nederland tot de orthodoxe groep moet worden gerekend. Salafisten horen daar ook bij, maar hun aandeel werd niet nader aangegeven. Ook nu is niet bekend hoeveel moslims tot de salafistische groep behoren.

Gedragsregels

Salafistische moskeeën zeggen dat zij de enig juiste en ‘zuivere’ invulling van de islam voorstaan. Dat gaat gepaard met strikte gedragsregels. Volgens het WODC is een klein deel van de moslims in Nederland daar gevoelig voor. Daaronder bevinden zich relatief veel jongeren en bekeerlingen.

Daarnaast beschikken salafistische moskeeën over actieve en bevlogen leiders die veel gebruik maken van moderne communicatiemiddelen als Twitter en YouTube. Ook op dat punt laten zij traditionele moskeeën achter zich.

Bevestiging

Minister Blok schrijft dat het WODC-rapport het beeld bevestigt dat de overheid over salafisme heeft. Het bestaande beleid wordt daarom voortgezet. Dat komt erop neer dat de overheid deze moskeeën scherp in de gaten houdt, met personen en organisaties die “ongewenst gedrag” vertonen in gesprek gaat en juridisch ingrijpt als daar reden voor is.

 

Bron: Salafistische moskeeën trekken jongeren met Twitter en YouTube | NOS