Door de voortdurende technologische ontwikkelingen in de samenleving, zijn er steeds meer mogelijkheden gekomen om werknemers in de gaten te houden. Hoe zit het nu precies met het recht op privacy van de werknemer? (kneppelhout.nl)

Persoonlijke levenssfeer

Vooropgesteld dient te worden dat in ieder geval vaststaat dat een werknemer recht heeft op een zekere eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer op de werkvloer. Het recht op privacy is neergelegd in de Grondwet en op Europees niveau is dit neergelegd in diverse verdragen. Via het beginsel van “goed werkgeverschap” vinden deze privacyrechten doorwerking in het Nederlandse arbeidsrecht. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens geeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens concrete normen voor de wijze waarop persoonlijke gegevens van werknemers mogen worden verwerkt.

Inbreuk

Een werkgever kan onder omstandigheden een inbreuk maken op het recht op privacy van een werknemer door bijvoorbeeld het nemen van bepaalde maatregelen, zoals bijhouden van het internetgebruik van een werknemer. In dat verband dient rekening te worden gehouden met het volgende.

Gerechtvaardigd belang

In de eerste plaats dient een werkgever een gerechtvaardigd belang te hebben waarvoor het privacyrecht van de werknemer dient te wijken, dit is bijvoorbeeld het geval als een werkgever vermoedt dat een werknemer zich schuldig maakt aan het plegen van een strafbaar feit. Het belang van de werkgever dient afgewogen te worden tegen het belang en het recht van de betrokken werknemer. In dit verband geldt een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets. Dit houdt in dat de inbreuk door de werkgever op het privacyrecht van de werknemer in verhouding dient te staan tot het beoogde doel van de inbreuk en dat de werkgever dient te onderzoeken of er wellicht minder ingrijpende maatregelen zijn om het beoogde doel te bereiken.

Vooraf geïnformeerd

In de tweede plaats geldt dat werknemers vooraf geïnformeerd moeten zijn over de mogelijkheid dat de werkgever in specifieke situaties bepaalde maatregelen kan nemen waarbij inbreuk wordt gemaakt op het privacyrecht van de werknemer. Dit wordt het kenbaarheidsvereiste genoemd.

Privacy

Er zijn tal van situaties denkbaar waarbij de werkgever rekening dient te houden met het recht op privacy van de werknemer. Gedacht kan worden aan het plaatsen van camera’s, het aanwezig zijn van beveiligingspoortjes waarbij werknemers enkel met een (persoonlijke) pas het bedrijf binnen kunnen komen, het opstellen van controlevoorschriften waaraan een zieke werknemer zich moet houden etc. De boodschap moge duidelijk zijn: indien u te maken krijgt met een situatie waarbij de privacy van de werknemer in het geding komt, houdt u dan in het achterhoofd dat de te maken belangenafweging op de juiste wijze dient te geschieden en voldaan dient te worden aan het kenbaarheidsvereiste.